Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Okt21
Tirsdag, Oktober 21, 2014
19:00 Kyrkjekveld i Ålvik kyrkje
Kor i alle dagar tar del. Song av Anne Cathrine Eiken. Musikk ved kyrkjemusikar Sevinj Asgarova. Torill Selsvold Nyborg: Ei helsing frå ei utflytta ålvikjente. Kveldsbøn ved sokneprest Lars Arne Vik. Enkel bevertning. Arr: Ålvik sokneråd
 
Okt22
Onsdag, Oktober 22, 2014
10:00 Småbarnstreff i Norheimsund kyrkje
Felles songstund kl.10 Leik og litt aktivitetar for barna. Felles lunch - ta med nistepakke, drikke vert servert. Eit fint høve til å verta kjent med andre. Velkomen!
11:00 Andakt onsdag på Mikkjelsflaten, Rokabrekka og Stoppelsgjerd trygdebustader
Andakt
 
Okt23
Torsdag, Oktober 23, 2014
11:00 Føremiddagstreff i Norheimsund kyrkje
Psykiatrisk sjukepleiar og familieterapeut Anne Merete Flekstad Vik kjem. Føredrag: Av liv vert det forteljingar. Av forteljingar vert det liv. Føremiddagsmat. Alle er hjarteleg velkomne! Treng du skyss kan du ringja tlf.: 901 27 786 eller 467 96 053 Arr.: Diakoniutvalet
18:30 Soknerådsmøte i Strandebarm kyrkjelydshus
 
Okt26
Søndag, Oktober 26, 2014
11:00 Familiegudsteneste i Norheimsund kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik og kyrkjeydspedagog Lina V. Lyngset. Dåp. Utdeling av bok til 4-åringarne. Offer til Sjømannskyrkja. Kyrkjekaffi.
 
Okt27
Mandag, Oktober 27, 2014
11:00 Babysong i Norheimsund kyrkje
Me lærer enkle regler og songar, som ein og kan bruka heime. Samlingane vert avslutta med lunsj, der det blir anledning til prat om laust og fast. Ta med eit teppe som babyen kan liggja på, ei rangle som lagar lyd og eit sjal (eller anna tøystykke). Pris: 150 kr til å dekka utgifter til mat.
 
Okt28
Tirsdag, Oktober 28, 2014
18:00 Soknerådsmøte i Vikøy sokn
 
Okt29
Onsdag, Oktober 29, 2014
10:00 Småbarnstreff i Norheimsund kyrkje
Felles songstund kl.10 Leik og litt aktivitetar for barna. Felles lunch - ta med nistepakke, drikke vert servert. Eit fint høve til å verta kjent med andre. Velkomen!
Nov2
Søndag, November 2, 2014
11:00 Minnegudsteneste i Ålvik kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjeskyss: Tlf. 970 06 802
11:00 Minnegudsteneste i Øystese kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Nattverd. Offer til HimalPartner.