NORHEIMSUND KYRKJE

Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Feb1
Søndag, Februar 1, 2015
11:00 Gudsteneste i Ålvik kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap. Kyrkjeskyss: Tlf. 970 06 802
11:00 Gudsteneste i Norheimsund kyrkje
S.pr. Johnny Knudsen, kyrkjelydspedagog Lina V. Lyngset og trusopplærar Bjørnar Sangolt. Nattverd. Tårnagent-barna vert med. Song av barnekoret Shine. Offer til Det Norske Bibelselskap. Kyrkjekaffi etter gudstenesta. Sundagsskule.
 
Feb2
Mandag, Februar 2, 2015
18:00 Bønesamling i Norheimsund kyrkje
Bønesamling i dåpsrommet. Kontaktperson er Lars Skeie.
 
Feb8
Søndag, Februar 8, 2015
11:00 Gudsteneste i Strandebarm kyrkje
Seniorprest Dag-Endre Hansen og prost Arild Hellesøy. Dåp. Nattverd. Kyrkjeskyss: Tlf. 905 82 552
11:00 Gudsteneste i Øystese kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Tårnagent-barna tar del.
 
Feb9
Mandag, Februar 9, 2015
18:00 Bønesamling i Norheimsund kyrkje
Bønesamling i dåpsrommet. Kontaktperson er Lars Skeie.
Feb12
Torsdag, Februar 12, 2015
14:00 Kyrkjering i Norheimsund kyrkje
Kyrkjering i dåpsrommet. Kontaktpersonar Ragnhild Helleve, Dagny Skeie, Olaug Dyrkorn. Skyss til dei som ynskjer det.